Trasabilitate – caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deşeu prin identificări înregistrate.

 

Trasabilitatea ambalajelor si deseurilor de ambalaje pentru indeplinirea obiectivelor de reciclare si valorificare in cazul raportarii individuale  – in conformitate cu Ordinul nr.2413/29.12.2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru Mediu.

 

ART. 21

(1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 19 care realizează obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje în mod individual, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, isi pot indeplini obiectivele prin:

 1. a) colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie;
 2. b) colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje preluate de la generatori sau detinatori de deseuri, statii de sortare, colectori autorizati, administrate prin intermediul operatorilor economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje; in acest caz se vor avea in vedere urmatoarele:
 3. administrarea deseurilor de ambalaje se face de catre operatori economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje, in baza unui contract;
 4. legea aplicabila intregului contract sau numai unei parti din acesta va fi, in mod obligatoriu, Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, iar in clauzele contractuale se va stipula in mod expres ca tranzactiile se realizeaza in scopul indeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje ale operatorului economic responsabil;
 5. preluarea deseurilor de ambalaje presupune o prestare de servicii efectuata de catre generatorii sau detinatorii de deseuri, statii de sortare, colectori autorizati, care incredinteaza respectivele cantitati de deseuri de ambalaje in scopul realizarii obiectivelor anuale ale operatorilor economici responsabili de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje;
 6. incredintarea deseurilor de ambalaje in vederea administrarii se face numai catre operatori economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje, care sunt responsabili pentru gestionarea acestor cantitati de deseuri de ambalaje.

(2) Operatorii economici prevazuti la alin.(1) sunt obligati:

 1. a) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantităţile de ambalaje pentru care există obligaţia de a declara si de a plăti potrivit art. 19;
 2. b) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantităţile de deşeuri de ambalaje provenite din activitatea proprie, exclusive deseurile de productie;
 3. c) sa stabileasca lunar, pentru fiecare tip de material, cantitatile de deseuri de ambalaje care au fost preluate de la:
 4. generatorii de deseuri;
 5. deţinători de deşeuri de ambalaje, inclusive operatori economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje;
 6. staţii de sortare;

 

 1. d) sa stabileasca lunar, pentru fiecare tip de material, cantitatile de deseuri de ambalaje incredintate operatorilor economici autorizati din punctul de vedere al protective mediului pentru colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje, in vederea valorificarii sau incinerarii in instalatii de incinerare cu recuperare de energie;
 2. e) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje totale şi pe fiecare tip de material pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 19, cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin reciclare;
 3. f) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 19.

 

 

ART. 22

(1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 19 care realizează in mod individual obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa detina situaţii, întocmite în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative, pentru:

 1. a) cantitățile de ambalaje ale bunurilor ambalate introduce pe piata nationala, cantitatile de ambalaje de desfacere distribuite pentru prima data pe piata nationala si cantitatile de deseuri de ambalaje provenite din activitatea proprie; situatiile trebuie sa contina in mod clar cel putin urmatoarele informatii, distinct pe fiecare tip de material:
 2. greutatea ambalajelor bunurilor ambulate introduce pe piata nationala, respective greutatea ambalajelor de desfacere distribuite pentru prima data pe piata nationala, conform documentului justificativ;
 3. data introducerii pe piata nationala, respective a primei distribuiri a ambalajelor, conform documentului justificativ;
 4. greutatea deseurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie si data tranzactionarilor acestora, conform documentului justufucativ;
 5. b) cantitatile de deseuri de ambalaje preluate de la generatori sau detinatori de deseuri, statii de sortare, colectori autorizati, administrate prin intermediul operatorilor economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje;
 6. c) cantitatile de deseuri de ambalaje provenite din activitatea proprie si cantitatile de deseuri de ambalaje preluate de la generatori sau detinatori de deseuri, statii de sortare, colectori autorizati, administrate prin intermediul operatorilor economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje, care au fost valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie prin mijloace proprii de operatorii economici prevazuti la art.19, autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru valorificarea deseurilor de ambalaje;
 7. d) cantitatile de deseuri de ambalaje provenite din activitatea proprie si cantitatile de deseuri de ambalaje preluate de la generatori sau detinatori de deseuri, statii de sortare, colectori autorizati, administrate prin intermediul operatorilor economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje, care au fost incredintate, in baza unui contract, unui operator economic valorificator sau unui operator economic care detine o instalatie de incinerare cu recuperare de energie;
 8. e) cantitatile de deseuri de ambalaje provenite din activitatea proprie si cantitatile de deseuri de ambalaje preluate de la generatori sau detinatori de deseuri, statii de sortare, colectori autorizati, administrate prin intermediul operatorilor economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje, care au fost incredintate persoanelor fizice drept combustibil alternativ la lemnele pentru

(2) Operatorii economici prevazuti la art.19 care realizeaza in mod individual obiectivele anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje, conform prevederilor art.16 alin.(2) lit. a) din Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa detina o evidenta a trasabilitatii deseurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie si a deseurilor de ambalaje preluate de la generatori sau detinatori de deseuri, statii de sortare, colectori autorizati, administrate prin intermediul operatorilor economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje, care sa contina in mod clar urmatoarele informatii, distinct pe fiecare tip de material:

 1. a) datele de identificare ale generatorilor deseurilor, ale statiilor de sortare sau, in cazul sortarilor din deseuri municipal, ale colectorilor autorizati;
 2. b) datele de identificare ale operatorilor economici comercianti care actioneaza ca intermediari incepand de la generatorii deseurilor, statiile de sortare, colectorii initiali si pana la operatorii economici valorificatori sau pana la operatori economici/persoane fizice ce detin o instalatie de incinerare cu recuperare de energie;
 3. c) datele de identificare ale operatorilor economici valorificatori sau ale operatorilor economici/persoane fizice ce detin o instalatie de incinerare cu recuperare de energie;
 4. d) cantitatile tranzactionate pentru realizarea in mod individual a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje, distinct pentru fiecare din operatorii economici prevazuti la lit. a) – c), precum si data tranzactiilor.

 

ART. 23

(1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, sunt necesare următoarele:

 1. a) deşeurile de ambalaje prevăzute la art. 22 alin.(1) ce provin din activitatea proprie să fie înregistrate în evidenţele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare justă, evidenţa gestiunii deşeurilor de ambalaje făcându-se cu respectarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;
 2. b) pentru cantitatile de deseuri de ambalaje mentionate la art.22 alin.(1) lit.d) trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
 1. cantitatile de deseuri de ambalaje sa faca obiectul unei prestari de servicii de valorificare/reciclare, in care prestatorul este operator economic valorificator, operator economic ce dine o instalatie de incinerare cu recuperare de energie in cazul incredintarii directe a deseurilor proprii sau operator economic care realizeaza administrarea respectivelor deseuri de ambalaje, conform prevederilor art.21 alin.(1) lit.b), iar beneficiarul este operatorul economic prevazut la art.19;
 2. facturarea serviciilor de valorificare/reciclare deseuri de ambalaje sa fie facuta in conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu reglementarile contabile aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, in baza documentelor care dovedesc valorificarea/reciclarea respectivelor deseuri de ambalaje pentru operatorii economici prevaazuti la art.19;
 1. c) cantitatile de deseuri de ambalaje mentionate la 22 alin.(1) lit.e) sa se regaseasca in facturi de vanzare.

(2) Operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje care colectează şi valorifică deşeuri de ambalaje pentru operatorii prevăzuți la art. 19 sunt obligaţi să precizeze fara echivoc în contracte, pe documentele fiscale şi pe documentele de însoţire a transporturilor  de  deşeuri  de  ambalaje urmatoarele:

 1. daca incredintarea se face in scopul indeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje;
 2. datele de identificare ale operatorului economic responsabil pentru care se indeplinesc obiectivele anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie;
 3. daca o cantitate de deseuri de ambalaje este destinata pentru indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie ale mai multor operatori economici, se va detalia pe documentele fiscal si pe documentele de insotire a transporturilor de deseuri de ambalaje cantitatea de deseu de ambalaj tranzactionata pentru fiecare operator economic prevazut la art.19, pe tip de ambalaj.

(3) În lipsa facturii fiscale de prestare de servicii menţionată la alin (1) lit. b) şi a menţiunilor prevăzute la alin. (2), precum si in cazul nerespectarii conditiilor prevazute la art.21 alin. (1), cantităţile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate de către operatorul economic valorificator pentru îndeplinirea obiectivelor anuale ale operatorii economici prevăzuţi la art. 19 de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje.

(4) Operaţia de valorificare care se recunoaşte este cea desfăşurată potrivit autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu deţinute de către operatorul economic până la care se face dovada trasabilităţii; trasabilitatea se realizeaza prin documente datate pana la data de 25 ianuarie pentru anul precedent.